KËSHILLI I LARTË I PROKURORISË, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, dhe të Kreut II, të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 243, datë 18.03.2015, “Për pranim, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, të ndryshuar, Njësia përgjegjëse e burimeve njerëzore dhe e trajnimeve, pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë, në përfundim të verifikimit praraprak të procedurës së konkurrimit për lëvizjen paralele dhe pranim në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, ju njofton se për pozicionin:

 

Ø Specialist i Dokumentimit të Seancave, në Sektorin e Dokumentimit të Seancave, Njësia e Mbështetjes së Komisioneve, në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, kategoria e pagës IV-1.

 

 

Lista e kandidatëve të cilët kanë grumbulluar mbi 70 pikë është si më poshtë:

 

 

· Zonja Jonida Horeshka