KËSHILLI I LARTË I PROKURORISË, REZULTATET E VERIFIKIMIT

Në zbatim të nenit 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, dhe të pikës 14 të kreut IV të Vendimit Nr.243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranim, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, të ndryshuar, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, në përfundim të verifikimit përfundimtar të procedurës së konkurrimit për pranim në shërbimin civil për kategorinë e nivelit ekzekutiv, ju njofton se për pozicionin:

 

· Specialist Redaktor, në Sektorin e Dokumentimit të Seancave, Njësia e Mbështetjes së Komisioneve, në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, kategoria e pagës IV-1.

 

 

Nuk ka kandidatë fitues.

Në zbatim të nenit 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, dhe të pikës 14 të kreut IV të Vendimit Nr.243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranim, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, të ndryshuar, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, në përfundim të verifikimit përfundimtar të procedurës së konkurrimit për pranim në shërbimin civil për kategorinë e nivelit ekzekutiv, ju njofton se për pozicionin:

 

· Specialist IT, në Sektorin e TIK, Dixhitalizimit dhe Statistikës, Drejtoria e Shërbimeve të Përgjithshme, në Këshillit të Lartë të Prokurorisë, kategoria e pagës IV-1.

 

 

Nuk ka kandidatë fitues.

Në zbatim të nenit 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, dhe të pikës 14 të kreut IV të Vendimit Nr.243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranim, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, të ndryshuar, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, në përfundim të verifikimit përfundimtar të procedurës së konkurrimit për pranim në shërbimin civil për kategorinë e nivelit ekzekutiv, ju njofton se për pozicionin:

 

· Specialist Trajnimesh, në Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe i Trajnimeve, Drejtoria Ekonomike dhe e Burimeve Njerëzore, në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, kategoria e pagës IV-1.

 

Lista e kandidatëve të cilët kanë grumbulluar mbi 70 pikë është si më poshtë:

 

– Dejniz Shahu