Këshilli i Lartë Gjyqësor, Shpallje fituesi

Në zbatim të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, VKM nr. 242, datë 18.3.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, Kreu III, pika 36 dhe 39, në përfundim të konkurrimit të hapur sipas procedurës së pranimit nga jashtë shërbimit civil,

  • 1 (një) vend, në pozicionin Drejtor i Drejtorisë së Auditimit të Brendshëm, (Kategoria e Mesme Drejtuese, II-1), pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor,

Kandidat fitues është:

1. Agim Koçi 73.40 pikë