INSTITUTI I STUDIMEVE PËR KRIMET DHE PASOJAT E KOMUNIZMIT Rezultatet e verifikimit paraprak

INSTITUTI I STUDIMEVE PËR KRIMET DHE PASOJAT E KOMUNIZMIT

Rezultatet e verifikimit paraprak për plotësimin e vendeve të lira në ISKK

Njësia e Burimeve Njerëzore, bazuar në nenin 22 të Ligjit 152/2013, “Për Nëpunësin Civil“ si dhe në VKM nr. 243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive“, ka zhvilluar verifikimin paraprak të kandidatëve për pozicionet vakante në ISKK të përcaktuara në Urdhrin e Brendshëm të Drejtorit Ekzekutiv të ISKK Nr.31, datë 22.07.2020 për:

  1. I. Për 1 (një) vend në pozicionin e Specialist në Drejtorine e Studimeve

– Të diplomuar te niveli Master Shkencor në Shkencat Shoqërore, dega Histori:

Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit janë si më poshtë:

  1. Florin Zyberaj

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 28.08.2020 ora 10, kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me gojë, e cilat do të zhvillohet në datën 28.08.2020, ora 13, në ambientet e Institutit të Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në adresën Rruga George.W.Bush, Godina e Institutit të Ish të Përndjekurve Politike, Kati i parë.

Ankesat për rezultatet e verifikimit paraprak të bëhen brenda 5 ditëve pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore në ISKK në adresën elektronike info@iskk.gov.al.