INSTITUTI I STATISTIKAVE – VENDE TE LIRA PUNE

1. Specialist – Sektori i Statistikave te Tokes dhe Prodhimit Bimor, Drejtoria e Statistikave te Bujqesise dhe Mjedisit, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b

2. Specialist – Sektori i Statistikave te Tokes dhe Prodhimit Bimor, Drejtoria e Statistikave te Bujqesise dhe Mjedisit, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b

Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike / Shkenca Buqesore “. Niveli minimal i diplomës “Master profesional”

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : Kodi 54_Specialist Sektori Statistikave te Tokes dhe Prodhimit Bimor

 

  • Specialist – Sektori i Statistikave te Blegtorise dhe Peshkimit, Drejtoria e Statistikave te Bujqesise dhe Mjedisit, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b

Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike / Shkenca Bujqesore “. Niveli minimal i diplomës “Master profesional”

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : Kodi 55_Specialist Sketori Statistikave te Blegtorise dhe Peshkimit

 

  • Specialist – Sektori i Llogarive Ekonomike ne Bujqesi dhe Mjedis, Drejtoria e Statistikave te Bujqesise dhe Mjedisit, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b

Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike / Matematike / Shkenca Buqesore “. Niveli minimal i diplomës “Master profesional”

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : Kodi 56_ Specialist Sektori Llogarive Ekonomike ne Bujqesi dhe Mjedis

 

  • Pergjegjes – Sektori i Llogarive Ekonomike ne Bujqesi dhe Mjedis, Drejtoria e Statistikave te Bujqesise dhe Mjedisit, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-a

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : Kodi 57_Pergjegjes Sektori Llogarive Ekonomike ne Bujqesi

 

  • Pergjegjes – Sektori i Finances, Drejtoria e Finances dhe Projekteve, Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve Mbeshtetese dhe Koordinimit, Instituti Statistikave – Kategoria: III-a

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : Kodi 58_Pergjegjes Sektori Finances

 

  • Pergjegjes – Zyra Rajonale Statistikore Korce, Drejtoria e Statistikave Rajonale dhe Gjeoinformacionit, Drejtoria e Pergjithshme e Teknologjise se Informacionit dhe Mbledhjes se te Dhenave, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : Kodi 59_Pergjegjes Zyra Rajonale Korce