INSTITUTI I STATISTIKAVE – VENDE TE LIRA PUNE

  • Pergjegjes – Sektori Llogarive Kombëtare të Administratës Publike Qëndrore dhe Rajonale, Drejtoria e Llogarive Kombetare, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-a

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Kodi 65_ Pergjegjes Sektori Llogarive Kombetare te Administrates Publike Qendrore dhe Rajonale

  • Specialist – Sektori Sintezë i Llogarive Kombëtare, Drejtoria e Llogarive Kombetare, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Kodi 66_ Lloji diplomes – Shkenca Ekonomike