INSTITUTI I STATISTIKAVE, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe
III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Instituti i Statistikave shpall
proçedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për pozicionin:

  •  Drejtor në Drejtorinë e Statistikave Sektoriale, Klasa II-1

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: shpallje Drejtor ne DS Sektoriale