INSTITUTI I STATISTIKAVE, SHPALLJE FITUESI

Instituti i Statistikave, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i
ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,
në përfundim të procesit të ankimimit, njofton se për pozicionin/pozicionet:
1. Specialist – Sektori i Statistikave Afatshkurtra, Drejtoria e Statistikave Ekonomike,
Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b
Kandidati/kandidatët fitues është/janë:
1. Klea Allushi 71 pikë

Instituti i Statistikave, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i
ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,
në përfundim të procesit të ankimimit, njofton se për pozicionin/pozicionet:
1. Specialist – Zyra Rajonale Statistikore Korce, Drejtoria e Statistikave Rajonale dhe
Gjeoinformacionit, Drejtoria e Pergjithshme e Teknologjise se Informacionit dhe
Mbledhjes se te Dhenave, Instituti Statistikave – Kategoria: IV-b
Kandidati/kandidatët fitues është/janë:
1. Paola Shedollari 77 pikë
2. Brunilda Haxhiu 71 pikë

Instituti i Statistikave, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i
ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,
në përfundim të procesit të ankimimit, njofton se për pozicionin/pozicionet:
1. Specialist – Sektorin e Statistikave të R&D, Inovacionit, Teknologjisë së Informacionit
dhe Transportit, Drejtoria e Statistikave Ekonomike, Drejtoria e Pergjithshme e
Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b
Kandidati/kandidatët fitues është/janë:
1. Albana Osmenaj 72 pikë

Instituti i Statistikave, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i
ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,
në përfundim të procesit të ankimimit, njofton se për pozicionin/pozicionet:
1. Specialist – Sektori i Planifikimit dhe Monitorimit te Mbledhjes se te Dhenave,
Drejtoria e Statistikave Rajonale dhe Gjeoinformacionit, Drejtoria e Pergjithshme e
Teknologjise se Informacionit dhe Mbledhjes se te Dhenave, Instituti Statistikave –
Kategoria: III-b
Kandidati/kandidatët fitues është/janë:
1. Denis Vraja 77 pikë
2. Kamela Grembi 71 pikë