INSTITUTI I STATISTIKAVE, SHPALLJE FITUESI

Instituti i Statistikave, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i
ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të
Ministrave, në përfundim të procesit të ankimimit, njofton se për pozicionin/pozicionet:
1. Specialist – Sektori i Statistikave te Tregut te Punes, Drejtoria e Statistikave te
Sektorit Real, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave –
Kategoria: III-b
Kandidati/kandidatët fitues është/janë:

1. Ardita Çaushi 71 pikë
2. Xhenis Haxhiaj 70.6 pikë

 

Instituti i Statistikave, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i
ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të
Ministrave, në përfundim të procesit të ankimimit, njofton se për pozicionin/pozicionet:
1. Specialist – Sektori i Publikimeve dhe Marketingut, Drejtoria e Komunikimit dhe
Publikimeve, , Instituti Statistikave – Kategoria: III-b
Kandidati/kandidatët fitues është/janë:

1. Viki Hajnaj 84 pikë