INSTITUTI I STATISTIKAVE – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Instituti i Statistikave, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele njofton se: për pozicionin:

  • Specialist – Sektori Sintezë i Llogarive Kombëtare, Drejtoria e Llogarive Kombetare, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b – Kledia Nakuçi
  • Specialist – Sektori i Marredhenieve me Jashte dhe Integrimit, , Instituti Statistikave – Kategoria: III-b – Erjon Shkurti.
  • Specialist – Sektorin e Statistikave të R&D, Inovacionit, Teknologjisë së Informacionit dhe Transportit, Drejtoria e Statistikave Ekonomike, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b – Arbër Memoçi

1. Specialist – Sektori i Metodologjise, Drejtoria e Teknologjise se Informacionit, Drejtoria e Pergjithshme e Teknologjise se Informacionit dhe Mbledhjes se te Dhenave, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b Manjola Shllaku Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23/01/2020 prane INSTAT ora 10:00

2. Specialist – Sektori i Metodologjise, Drejtoria e Teknologjise se Informacionit, Drejtoria e Pergjithshme e Teknologjise se Informacionit dhe Mbledhjes se te Dhenave, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b Manjola Shllaku Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23/01/2020 prane INSTAT ora 10:00

3. Specialist – Sektori i Metodologjise, Drejtoria e Teknologjise se Informacionit, Drejtoria e Pergjithshme e Teknologjise se Informacionit dhe Mbledhjes se te Dhenave, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b Manjola Shllaku

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23/01/2020 prane INSTAT ora 10:00

 

1. Specialist – Sektori i Menaxhimit te Bazave te te Dhenave dhe Aksesit ne Mikrodata, Drejtoria e Teknologjise se Informacionit, Drejtoria e Pergjithshme e Teknologjise se Informacionit dhe Mbledhjes se te Dhenave, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b

2. Specialist – Sektori i Menaxhimit te Bazave te te Dhenave dhe Aksesit ne Mikrodata, Drejtoria e Teknologjise se Informacionit, Drejtoria e Pergjithshme e Teknologjise se Informacionit dhe Mbledhjes se te Dhenave, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b

Nuk ka kandidatë të kualikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

 

3. Pergjegjes – Sektori i Llogarive Kombetare Vjetore, Drejtoria e Llogarive Kombetare, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-a

Nuk ka kandidatë të kualikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

 

4. Pergjegjes – Sektori Llogarive Kombëtare të Administratës Publike Qëndrore dhe Rajonale, Drejtoria e Llogarive Kombetare, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-a Kandidati/kandidatët i/e kualikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Gentian Sinakoli

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 31/01/2020

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 31/01/2020