INSTITUTI I STATISTIKAVE, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe VKM-së Nr. 243 datë 18.03.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” lutem shpalljen ne faqen tuaj te web te listave paraprake per pranim ne sherbimin civil dhe rezultateve paraprake per pozicionet si me poshte:

1.      Kodi 178 – Specialist, Sektori i Statistikave te Tokes dhe Prodhimit Bimor, Drejtoria e Statistikave te Bujqesise dhe Mjedisit, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b

2.      Kodi 184 – Specialist, Sektori i Metodologjise, Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit, Drejtoria e Përgjithshme e Teknologjisë së Informacionit dhe Mbledhjes së të Dhënave – kategoria III-b.

3.      Kodi 185 – 2 Specialiste, Zyra Rajonale Statistikore Gjirokaster (Permet)/Diber (Mat), Drejtoria e Statistikave Rajonale dhe Gjeoinformacionit, Drejtoria e Përgjithshme e Teknologjisë së Informacionit dhe Mbledhjes së të Dhënave – kategoria IV-b.

Listat per pozicionet e siperpermendura ne faqen e web te INSTAT jane publikuar sipas procedures online ne faqen: http://rekrutime.instat.gov.al//.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

Kerkese per shpallje te listavefinale ne pranim ne sherbimin civil dhe rezultateve paraprake