INSTITUTI I STATISTIKAVE – SHPALLJE FITUESI

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E MESME DHE
E ULËT DREJTUESE

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Instituti i Statistikave, në përfundim të verikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  • 1. Përgjegjës – Sektori i Statistikave te Blegtorisë dhe Peshkimit, Drejtoria e Bujqësisë dhe Mjedisit, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-a

-Nuk ka kandidatë të kualikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

  • 1. Specialist – Zyra Rajonale Statistikore Kukës , Drejtoria e Statistikave Rajonale dhe Gjeoinformacionit, Drejtoria e Përgjithshme e Teknologjis së Informacionit dhe Mbledhjes së të Dhënave, Instituti Statistikave – Kategoria: IV-b

-Nuk ka kandidatë të kualikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit