INSTITUTI I STATISTIKAVE – SHPALLJE FITUESI

Instituti i Statistikave, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

  • Specialist – Sektori i Menaxhimit te Bazave te te Dhenave dhe Aksesit ne Mikrodata, Drejtoria e Teknologjise se Informacionit, Drejtoria e Pergjithshme e Teknologjise se Informacionit dhe Mbledhjes se te Dhenave, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b
  • REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Kandidati/kandidatët i/e kualikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Ridian Tollumi

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 14/02/2020 Ora 11:00

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18/02/2020 ora 11:00

  • Specialist – Sektori i Metodologjise, Drejtoria e Teknologjise se Informacionit, Drejtoria e Pergjithshme e Teknologjise se Informacionit dhe Mbledhjes se te Dhenave, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b
  • REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Kandidati/kandidatët i/e kualikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Alba Vocka

2. Hurma Demaj

3. Kristina Memo

4. Merilda Veliu

5. Ridian Tollumi

6. Tahir Hoxha

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 14/02/2020 Ora 12:00

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18/02/2020 ora 12:00