INSTITUTI I STATISTIKAVE, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të
Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Instituti i Statistikave,
në përfundim të procedures se levizjes paralele njofton se për pozicionin:

  • Përgjegjës në Zyrën Rajonale Statistikore Tiranë, në Drejtorinë e Statistikave Rajonale dhe
    Gjeoinformacionit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Teknologjisë së Informacionit dhe Mbledhjes
    së të Dhënave – klasa e pagës IV-1,
    Nuk ka kandidatë fitues