INSTITUTI I STATISTIKAVE-SHPALLJA E FITUESIT

 Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së nr.243 datë 18.03.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, lutem shpalljen ne faqen tuaj te web njoftimet per rezultatet e verifikimit final per pranim ne sherbim civil per pozicionet si me poshte :

  1. Kodi 62: Specialist – Sektorin e Statistikave të R&D, Inovacionit, Teknologjisë së Informacionit dhe Transportit – Kategoria: III-b (1 pozicion)
  2. Kodi 68: Sektori i Menaxhimit te Bazave te Dhenave dhe Aksesit ne Mikrodata, Drejtoria e Teknologjise se Informacionit, – Kategoria: III-b (2 pozicone)
  3. Kodi 69: Sektori i Metodologjise, Drejtoria e Teknologjise se Informacionit- Kategoria: III-b ( 3 pozicione)  Per me teper klikoni ne link –Kodi 69 _ Rezultate paraprake pranim ne sherbim civil Kodi 62 _ Rezultate paraprake pranim ne sherbim civil Kodi 68 _ Rezultate paraprake pranim ne sherbim civil