INSTITUTI I STATISTIKAVE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Instituti i Statistikave, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,
si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim
të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin:

  • Specialist – Sektori i Cilësisë dhe Metadatave, Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit,
    Drejtoria e Përgjithshme e Teknologjisë së Informacionit dhe Mbledhjes së të Dhënave –
    Klasa e pages IV-1.

Kandidatët fitues (të renditur sipas rendit alfabetik) janë:
1. Riana Totojani
2. Xhorxhina Gjergji