INSTITUTI I STATISTIKAVE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26, të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”të ndryshuar, si dhe të pikës 24,
të Kreut III, të Vendimit nr. 242, date 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave, Instituti i Statistikave,
në përfundim të verifikimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të ngritjes në detyrë dhe
kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  • Drejtor në Drejtorinë e Statistikave Sociale, në Drejtorinë e Përgjithshme të Prodhimit
    Statistikor – klasa e pagës II-1.
    Nuk ka kandidat/kandidatë i/të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit