INSTITUTI I STATISTIKAVE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Instituti i Statistikave, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i
ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të
Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e
kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim,
njofton se për grupin e pozioneve:
1. Specialist – Sektori Llogarive Kombëtare të Administratës Publike Qëndrore dhe
Rajonale, Drejtoria e Llogarive Kombetare, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit
Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b
Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit
është/janë:
1. Angjeliqi Kostaqi
2. Ersenta Farka
3. Fatime Dervishi
4. Geni Kaziu
5. Gentian Jaupi
6. Joana Kostaqi
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 27/03/2023 Ora 11:00, ne ambientet e
INSTAT
B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30/03/2023 Ora 13:30, ne
ambientet e INSTAT

Instituti i Statistikave, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i
ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të
Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e
kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim,
njofton se për grupin e pozioneve:
1. Specialist – Sektori i Prokurimeve, Drejtoria e Finances dhe Projekteve, Drejtoria e
Pergjithshme e Sherbimeve Mbeshtetese dhe Koordinimit, Instituti Statistikave –
Kategoria: III-b
Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit
është/janë:
1. Alban Panxhi
2. Fation Goxhaj
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 28/03/2023 Ora 11:00, ne ambientet e
INSTAT
B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 31/03/2023 Ora 11:00, ne
ambientet e INSTAT