INSTITUTI I STATISTIKAVE REZULTATET E VERIFIKIMIT

Instituti i Statistikave, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

1. Specialist – Sektori Marredhenieve me Publikun, Drejtoria e Komunikimit dhe Publikimeve, , Instituti Statistikave – Kategoria: III-b
Kandidati/kandidatët i/e kualikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Enkelejt Avdyli

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 09/11/2020 Ora 12:00, prane ambienteve te Institutin e Statistikave

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13/11/2020 Ora 14:00, prane ambienteve te Institutin e Statistikave