INSTITUTI I STATISTIKAVE, REZULTATET E VERIFIKIMIT

Instituti i Statistikave, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i
ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të
Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e
kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim,
njofton se për grupin e pozioneve:
1. Specialist – Sektori i Gjeoinformacionit (GIS), Drejtoria e Statistikave Rajonale dhe
Gjeoinformacionit, Drejtoria e Pergjithshme e Teknologjise se Informacionit dhe
Mbledhjes se te Dhenave, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b
2. Specialist – Sektori i Gjeoinformacionit (GIS), Drejtoria e Statistikave Rajonale dhe
Gjeoinformacionit, Drejtoria e Pergjithshme e Teknologjise se Informacionit dhe
Mbledhjes se te Dhenave, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b
Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit
është/janë:
1. Artur Dervishi
2. Bledar Hoxholli
3. Xhaferr Sulaj
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 21/03/2023 Ora 11:00, ne ambientet e
INSTAT

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24/03/2023 Ora 13:30, ne
ambientet e INSTAT

Instituti i Statistikave, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i
ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të
Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e
kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim,
njofton se për grupin e pozioneve:
1. Specialist – Sektori i Çështjeve Ligjore/Administrative, Drejtoria e Koordinimit dhe
Ceshtjeve Ligjore, Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve Mbeshtetese dhe
Koordinimit, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b
Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit
është/janë:
1. Juliana Konomi
2. Xhensila Zogolli
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 27/03/2023 Ora 11:00, ne ambientet e
INSTAT
B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30/03/2023 Ora 13:00, ne
ambientet e INSTAT