INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS, VERIFIKIM PARAPRAK

Në zbatim të nenit 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, Kreut II, të Vendimit
të Këshillit të Ministrave, nr. 243, datë 18.03.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën
e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,të ndryshuar, Institucioni i Presidentit të
Republikës njofton:
Kualifkohet për vijimin e konkurrimit, për 1 (një) vend të lirë pune, për pozicionin, “Specialist
për Shtetësitë dhe Faljet”, në Drejtorinë e Shtetësive, Faljeve dhe Vlerësimit të Meritave,
Kontributeve të Veçanta, në Drejtorinë e Përgjithshme Juridik, në Institucionin e
Presidentit të Republikës, kategoria e pagës III-B:
– Zonja Ekleva Sopaj
Testimi me shkrim dhe intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datë 13.02.2023,ora
12:00, në ambientet e Institucionit të Presidentit të Republikës.