INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, Vendimit të Këshillit të Ministrave, nr. 243, datë 18.03.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Institucioni i Presidentit të Republikës, shpall procedurën për plotësimin e vendit vakant:

  1. Specialist për Buxhetin, në Sektorin e Buxhetit, në Drejtorinë e Buxhetit dhe Mirëmenaxhimit Financiar,  në Institucionin e Presidentit të Republikës, – kategoria e pagës III-b
  2. PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Njoftim per vendin vakant Specialist për Buxhetin