INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, Kreut II, të Vendimit të Këshillit të Ministrave, nr. 243, datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë ekzekutive”, të ndryshuar, Institucioni i Presidentit të Republikës njofton:

Mbylljen e procedurës për lëvizjen paralele , për 1 (një) vend të lirë pune, për pozicionin, “Specialist i Burimeve Njerëzore ”, në Institucionin e Presidentit të Republikës, kategoria e pagës III-b , pa kandidat fitues.

Në zbatim të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, të vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njësia përgjegjëse e burimeve njerëzore, në përfundim të procedurës së konkurrimit, njofton se për pozicionin:

 

 

“Specialist për Hartimin e Akteve” në Drejtorinë e Shërbimeve Juridike, në Institucionin e Presidentit të Republikës, kategoria pagës III-B.

 

Kandidat fitues shpallet:

 

– Znj. Enxhi Musa me 75 pikë.