INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS, SHPALLJE FITUESI

Në mbështetje të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të vendimit të Këshillit të Ministrave, nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimi, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, të ndryshuar, njësia përgjegjëse pas verifikimit paraprak, njofton se kualifikohet për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit:

Zonja Enxhi Musa .

Testimi me shkrim dhe intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datë 06 .03.2023, ora 12:00, në ambientet e Institucionit të Presidentit të Republikës.

Në mbështetje të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të vendimit të Këshillit të Ministrave, nr. 242, datë 18.3.2015, “Për pranimi, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese ”, të ndryshuar, njësia përgjegjëse pas verifikimit paraprak, njofton se kualifikohet për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit:

Zonja Tea Rama .

Testimi me shkrim dhe intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datë 06 .03.2023, ora 13:00, në ambientet e Institucionit të Presidentit të Republikës.

Në zbatim të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, të vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive ”, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njësia përgjegjëse e burimeve njerëzore, në përfundim të procedurës së konkurrimit, njofton se për pozicionin:

 

“Specialist i Burimeve Njerëzore” , ne Drejtorinë e Menaxhimit Financiar dhe Burimeve Njerëzore ne Institucionin e Presidentit te Republikës se Shqipërisë, kategoria e pagës III-B

 

Kandidat fitues shpallet:

 

– Z. Zaim Caushi me 81 pikë.