INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, të vendimit nr. 242, datë 18.03.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë e ulet dhe te mesme drejtuese”, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njësia përgjegjëse e burimeve njerëzore, në përfundim të procedurës së konkurrimit, njofton se për pozicionin:

 

“Përgjegjës i Sektorit te Sigurisë dhe Teknologjisë ne Drejtorinë e Menaxhimit Financiar dhe Burimeve Njerëzore , ne Drejtorinë e Përgjithshme te Menaxhimit Financiar, Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve , ne Institucionin e Presidentit te Republikës se Shqipërisë, kategoria pagës III-A

 

Kandidat fitues shpallet:

 

– Znj. Bianka Hada me 95 pikë.

Në zbatim të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, të vendimit nr. 242, datë 18.03.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë e ulet dhe te mesme drejtuese”, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njësia përgjegjëse e burimeve njerëzore, në përfundim të procedurës së konkurrimit, njofton se për pozicionin:

 

“Përgjegjës i Sektorit te Buxhetit dhe Financës”, në Drejtorinë e Përgjithshme te Menaxhimit Financiar, Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve, kategoria pagës III-A

 

Kandidat fitues shpallet:

 

– Z. Muharrem Shkurta me 91 pikë.

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, Kreut II, të Vendimit të Këshillit të Ministrave, nr. 242, datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,të ndryshuar, Institucioni i Presidentit të Republikës njofton:

Mbylljen e procedurës për ngritje ne detyrë , për 1 (një) vend të lirë pune, për pozicionin, “Drejtor i Marrëdhënieve me Jashtë, Diasporën dhe Shërbimeve Ceremoniale”, në Institucionin e Presidentit të Republikës, kategoria e pagës II-B, pa kandidat fitues. Per shkak te tërheqjes se kandidatit.