INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në mbështetje të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të vendimit të Këshillit të Ministrave, nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, të ndryshuar, njësia përgjegjëse pas verifikimit paraprak, njofton se kualifikohet për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit:

Zoti Eldi Tafilaj.

Testimi me shkrim dhe intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datë 03.04.2023, ora 12:00, në ambientet e Institucionit të Presidentit të Republikës.