INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në mbështetje të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të vendimit të Këshillit të
Ministrave, nr. 243, datë 18.3.2015, “Pwr pranimi, lwvizjen paralele, periudhwn e provws dhe emwrimin
nw kategorinw ekzekutive”, të ndryshuar, njësia përgjegjëse pas verifikimit paraprak, njofton se
kualifikohet për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit:
– Zonja Eneida Bitraj
– Zonja Fjoralba Ziu
Testimi me shkrim dhe intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datë 10.02.2023, ora
12:00, në ambientet e Institucionit të Presidentit të Republikës.