Institucioni i Presidentit të Republikës, rezultatet e verifikimit paraprak

Në mbështetje dhe zbatim të neneve 21 dhe 22 të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, pikave 2, 3 dhe 4, kreu IV të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, njësia përgjegjëse e burimeve njerëzore pranë Institucionit të Presidentit të Republikës, në përfundim të afatit ligjor, njofton se për procedurën e pranimit në shërbimin civil, për pozicionin:

Specialist për Marrëdhëniet me Jashtë” në Sektorin e Marrëdhënieve me Jashtë dhe Diasporën, Drejtoria e Marrëdhënieve me Jashtë, Diasporën dhe Shërbimeve Ceremoniale, klasa e pagës IV-1, niveli i kualifikimit 1 ose 2,

Kualifikohet në fazën e verifikimit paraprak, zonja Enxhi Taipi.