INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS, REZULTATET E VERIFIKIMIT

Në mbështetje dhe zbatim të neneve 21 dhe 22 të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar”, pikave 2, 3, 4 dhe 6, kreu IV të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 18.03.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar”, njësia përgjegjëse e burimeve njerëzore pranë Institucionit të Presidentit të Republikës, në përfundim të afatit ligjor, njofton se për procedurën e pranimit në shërbimin civil, për pozicionin:

 

“Specialist për Shtetësitë dhe Faljet” në Sektorin e Shtetësive dhe Faljeve, Drejtoria e Shtetësive, Faljeve, Dekorimeve dhe Titujve të Nderit, Drejtoria e Përgjithshme Juridike, klasa e pagës IV-1, niveli i kualifikimit 1 ose 2,

 

Kualifikohet në fazën e dytë të konkurrimit, zonja Adelina Zela.

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet më datë 8.2.2024, ora 11:00 dhe intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 8.2.2024, ora 12:45, pranë ambienteve të Institucionit të Presidentit të Republikës.