INSTAT – Verifikim paraprak

1)Pergjegjes – Sektori i Planikimit dhe Monitorimit te Mbledhjes se te Dhenave, Drejtoria e Statistikave Rajonale dhe Gjeoinformacionit, Drejtoria e Pergjithshme e Teknologjise se Informacionit dhe Mbledhjes se te Dhenave, Instituti Statistikave

32-lista e verifikimit per ngritje ne detyre

 

2)Pergjegjes – Sektori i Statistikave te Popullesise, Drejtoria e Statistikave Sociale, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave

39-lista e verifikimit paraprak per levizje paralele

 

3)Pergjegjes – Sektori i ilesise dhe Metadatave, Drejtoria e Teknologjise se Informacionit, Drejtoria e Pergjithshme e Teknologjise se Informacionit dhe Mbledhjes se te Dhenave, Instituti Statistikave

42-lista e verifikimit paraprak per levizje paralele

 

4)Specialist – Sektori i Nivelit te Jeteses, Drejtoria e Statistikave Sociale, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave

44-lista e verifikimit paraprak per levizje paralele

 

5) Specialist – Sektori i Gjeoinformacionit GIS, Drejtoria e Statistikave Rajonale dhe Gjeoinformacionit, Drejtoria e Pergjithshme e Teknologjise se Informacionit dhe Mbledhjes se te Dhenave, Instituti Statistikave

45-lista e verifikimit paraprak per levizje paralele