Instat – Rezultatet e verifikimit final

Rezultatet e verifikimit
Instituti i Statistikave, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:
1. Specialist – Sektori i Koordinimit dhe Mbledhjes se te Dhenave, Drejtoria e Statistikave Rajonale dhe Gjeoinformacionit, Drejtoria e Pergjithshme e Teknologjise se Informacionit dhe Mbledhjes se te Dhenave, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b 2. Specialist – Sektori i Planifikimit dhe Monitorimit te Mbledhjes se te Dhenave, Drejtoria e Statistikave Rajonale dhe Gjeoinformacionit, Drejtoria e Pergjithshme e Teknologjise se Informacionit dhe Mbledhjes se te Dhenave, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b
Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
1. Adelajda Demo 2. Albana Lumani 3. Aleksandër Elezi 4. Amanda Hasani 5. Anisa Hoxholli 6. Bejre Kurra 7. Egla Zeraj 8. Eglantina Xhaferri
#00000046
INSTITUTI I STATISTIKAVE
NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE
9. Esmeralda Vefa 10. Fatos Baruti 11. Ina Lushka 12. Josinda Gjika 13. Matilda Zika 14. Migena Shimaj 15. Rajmonda Ozuni 16. Rovena Gjyshi
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 19/08/2019 Ora 11:00
B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22/08/2019 Ora 13:00