Enti Rregullator i Ujit, vend i lire pune

Mbështetur në nenin 9, të Ligjit Nr. 8102, datë 28.03.1996 “Për kuadrin rregullator të sektorit të furnizimit me ujë dhe largimit e përpunimit të ujërave të ndotura”, i ndryshuar, Vendimit të Kuvendit të Shqipërisë nr. 33/2022, datë 14.04.2022, “Për miratimin e strukturës, organikës dhe kategorizimit të pozicioneve të punës të Entit Rregullator të sektorit të furnizimit me ujë dhe largimit e përpunimit të ujërave të ndotura”, ERRU shpall konkurim për vend të lirë pune, në pozicionin:

  • Specialist i rrjeteve inxhinierike të KUN dhe ITUN në Sektorin Teknik dhe të Licencave në Drejtorinë Tekniko Ekonomike (kategoria IV- 1)

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Njoftim per vend te lire pune