BASHKIA VORË – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim nenit 26 të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe  kreut II dhe III, VKM-së nr.242, datë 18/03/2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Bashkia e Vorës njofton se do të shpallë nëpërmjet Shërbimit Kombëtar të Punësimit nisjen e procedurave për vendet e lira në administratën e saj si më poshtë:

  • Drejtor i Drejtorisë së Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit – Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor” Kategoria II-b ( shpallja drejtori urbaistikes )

 

  • Drejtor në Drejtorinë e Bujqësisë dhe Veterinarisë – Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor” Kategoria II-b ( shpallja drejtori bujqesise )