BASHKIA VORË, SHPALLJE FITUESI

Në mbështetje të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësit civil” i ndryshuar, VKM-së nr. 242 date 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, VKM-së nr. 243 “Për Pranimin, Lëvizjen Paralele, Periudhën e Provës dhe Emërimin në Kategorinë Ekzekutiveˮ, i ndryshuar, po ju dërgojmë për publikim në Portalin “Agjensia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive” njoftimin për fituesit për procedurën e ngritjes në detyrë dhe Pranimit nw shërbimin civil për kategorinë e ulët drejtuese dhe ekzekutive për pozicionet:

– Përgjegjës i Sektorit të Bujqësisë, Kullimit, Vaditje, Dega Veterinarisë pranë drejtorisë së Administrimit, Menaxhimit dhe Mbrojtjes së Tokës

 

Kandidati fitues është:

Znj. Fatmira Biçaku me 94.6 pikë

 

Në kategorinë Ekzekutive

– Specialist në Sektorin e Pyjeve pranë Drejtorisë së Administrimit, Menaxhimit dhe Mbrojtjes së Tokës

 

Kandidati fitues është:

Znj. Diallza Gjoni me 87.6 pikë

 

– Specialist në Sektorin e Kontrollit pranë Drejtorisë së Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit

 

Kandidati fitues është:

Znj. Erka Mema me 87 pikë