BASHKIA VLORË – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit  25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VI të VKM nr Nr. 243, datë 18.3.2015, Drejtoria e Burimeve Njerëzore e Bashkisë Vlorë shpall procedurat  e  pranimit në shërbimin civil për 2 (dy) pozicione:

Specialist  Pranimi në  Drejtorinë  e Taksave dhe Tarifave Vendore, kategoria IV-a

Lloji i diplomës:“Shkenca ekonomike”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : 1. PERSHKRIMI