BASHKIA VLORË – VENDE TE LIRA PUNE

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit  25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VI të VKM nr Nr. 243, datë 18.3.2015, Drejtoria e Burimeve Njerëzore e Bashkisë Vlorë shpall procedurat  e  pranimit në shërbimin civil për  pozicionin:

Lloji i diplomës : Diplomë Universitare të nivelit “Master Shkencor” në Arkitekturë

  • Specialist “Administrim regjistri – G.I.S” në Sektorin e Regjistrit Elektronik, Drejtoria  e  Planifikimit  dhe  Zhvillimit të  Territorit kategoria IV-a

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : PERSHKRIMI PER ARKITEKT GIS