BASHKIA VLORË – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit  25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VI të VKM nr Nr. 243, datë 18.3.2015, Drejtoria e Burimeve Njerëzore e Bashkisë Vlorë shpall procedurat  e  pranimit në shërbimin civil për  pozicionin:

  • Specialist  “Protokoll-Arkive Nj. A. Shushicë” në  Drejtorinë  e Burimeve Njerëzore,kategoria IV-b

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :

  1. 1. PERSHKRIMI SPEC. Prot-ARKIVE