BASHKIA VLORË, VEND I LIRË PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VI të VKM nr Nr. 243, datë 18.3.2015, Drejtoria e Burimeve Njerëzore e Bashkisë Vlorë shpall procedurat e pranimit në shërbimin civil për pozicionin:

  • “Specialist” në Drejtorinë e Projekteve të Huaja, Integrimit Europian dhe Diasporës kategoria IV-B

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 1. specialist integrimit europian