BASHKIA VLORE – SHPALLJE FITUESI

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategotine ekzekutive”, per procedurën e pranimit në shërbimin civil, shpall:

 

Aplikantët e kualifikuar për të vazhduar procedurën e pranimit në shërbimin civil:

  1. Aleksina Demiraj
  2. Esmeralda Musaku
  3. Fiorelo Malaj
  4. Pamela Dhimaj
  5. Riviera Mjaltaj

Procedura e konkurrimit do të zhvillohet në datën 08 Nentor 2019, ora 10:00 në ambientet e Bashkisë Vlorë.