Bashkia Vlore, Shpallje fituesi

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, në vijim të procedurave të konkurrimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Drejtor” në Drejtorinë Juridike të Bashkisë Vlorë me procedurën e ngritjes në detyrë në shërbimin civil në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese, sipas parashikimeve të nenit 26 të ligjit,

KPP shpall rezultatin përfundimtar të konkurentëve të cilët kanë grumbulluar mbi 70 pikë:

1. Dorian Demiri