BASHKIA VLORË – SHPALLJE FITUESI

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE “SPECIALIST ARKIVE”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist Arkive” në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë me procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, sipas parashikimeve të nenit 22 të ligjit, KPP shpall rezultatet paraprake për këtë pozicion:

1.      Erina Boraj                             71 pike

2.      Romina Sinanaj                      71 pike

3.      Fabiola Islamaj                       70 pike