BASHKIA VLORË – SHPALLJE FITUESI

 

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist Pranimi” në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore të Bashkisë Vlorë me procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, sipas parashikimeve të nenit 22 të ligjit, KPP shpall rezultatet paraprake për këtë pozicion:

1.      Renada Panajoti                                       70.5 pikë

2.      Erida Çelaj                                               70.5 pikë

3.      Ornela Muçaj                                            70 pikë