BASHKIA VLORE, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist turizmi” në Drejtorinë e Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit të Bashkisë Vlorë me procedurën e lëvizjes paralele në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, sipas parashikimeve të nenit 22 të ligjit, KPP shpall rezultatin përfundimtar të konkurentëve të cilët kanë grumbulluar mbi 70 pikë:: 1. Rezarta Andoni

 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive”, per procedurën pranimit në shërbimin civil, shpall:

  • “Specialist Personeli” në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore

Aplikantët e kualifikuar për të vazhduar procedurën e pranimit në shërbimin civil:

1. Jetmira Musaraj

2. Jonida Selamaj

3. Inejda Agaraj

4. Manjola Arapi

5. Sabrina Xheja