Bashkia Vlorë, Rezultatet e verifikimit paraprak

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emerimin ne kategorine ekzekutive”, për procedurën e lëvizjes paralele, shpall:

  • Specialist Jurist në Drejtorinë Juridike/Njësinë e Prokurimit/Drejtorinë e Urbanistikës

Nuk shpallet asnjë kandidat për të vazhduar procedurën e lëvizjes paralele në shërbimin civil.