BASHKIA VLORE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III të VKM nr. 242, datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Bashkia Vlorë, shpall:

  • “Përgjegjës” në Sektorin e regjistrimit dhe invetarizimit, Drejtoria e Pronave Publike dhe menaxhimit të aseteve

Aplikantët e kualifikuar për të vazhduar procedurën e ngritjes në detyrë në Shërbimin Civil:

  • Blerina Ilnica
  • Jovan Jaupaj

 Procedura e konkurrimit do të zhvillohet në datën 14.06.2024, ora 11:00 në ambientet e Bashkisë Vlorë.