BASHKIA VLORE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

  • “Specialist Inxhinier Mjedisi” në Drejtorinë e Urbanistikës

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive”, për procedurën e pranimit në shërbimin civil:

Aplikantët e kualifikuar për të vazhduar procedurën e pranimit në shërbimin civil: 1. Lediana Mëhilli

Procedurat e konkurrimit do të zhvillohet në datën 15.05.2024 ora 11:00 në ambientet e Bashkisë Vlorë.