BASHKIA VLORE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emerimin ne kategorine ekzekutive”, për procedurën e pranimit në shërbimin civil, shpall: Aplikantët e kualifikuar për të vazhduar procedurën e pranimit në shërbimin civil:

  • Specialist Jurist në Drejtorinë Juridike/Njësinë e Prokurimit/Drejtorinë e Urbanistikës

Aplikantët e kualifikuar për të vazhduar procedurën e pranimit në shërbimin civil:

1. Ardenisa Malaj

2. Enkelejda Ymeri

3. Graciela Skendaj

4. Inejda Agaraj

5. Kimbeli Saliaj

6. Kristofor Kolagji

7. Laura Aliaj

8. Livia Binaj

9. Pjerina Hoxhaj

10. Sabrina Xheja

11. Sergej Baçaj

Procedura e konkurrimit do të zhvillohet në datën 12.04.2024 ora 11:00 në ambientet e Pallatit të Kulturës, Bashkia Vlorë.