BASHKIA VAU DEJËS – VENDE TE LIRA PUNNE

Në zbatim të Nenit 25 dhe të Nenit 26, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar,’ VKM-së Nr.142 datë 12.03.2014, “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet e administratës shtetërore dhe institucionet e pavarura”, i ndryshuar ; si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e mesme dhe të lartë drejtuese”, i ndryshuar, Bashkia Vau Dejës, shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë për kategorinë e ulët drejtuese, për pozicionin:

 

Përgjegjës i Sektorit të Veterinarisë, Drejtoria e Bujqësisë

 

Niveli i diplomës-Master Shkencor

Kategoria e pagës: III-a/1

 

Afati për dorëzimin e dokumenteve për:

 

LEVIZJE PARALELE: 13.11.2019

 

NGRITJE NË DETYRË:  18.11.2019

 

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : Shpallje Pergjegjes në Sektorin e Veterinarisë