BASHKIA VAU DEJËS – VENDE TE LIRA PUNE

Bashkia Vau Dejës në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin Civil” i ndryshuar si dhe të pikës 24 të kreut III, të Vendimit nr.242,datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,”Per plosesimin e vendeve te lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuara,  si dhe bazuar në shpalljen për konkurim  datë 23.09.2019, njoftojmë së për pozicionin:

  • Përgjegjës në Sektorin e Rregjistrimit dhe Kontabilizimit të të Ardhurave, Drejtoria Ekonomike

Niveli minimal i diplomës: Master Shkencor . Lloji i diplomës: Shkenca Ekonomike . Kategoria e pagës: III-a/1

 

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur :

NJOFTIM pergjegjes kontabilizimi