BASHKIA VAU DEJËS – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar,’ VKM-së Nr.142 datë 12.03.2014, “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicionëve të punës në institucionet e administratës shtetrore dhe institucionet e pavarura” i ndryshuar ; si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive, Bashkia Vau Dejës, shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionin:

  • 2 (Dy) Specialistë Auditi, Njësia e Auditit të Brendshëm ( Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : specialist Auditi – Copy )

Lloji i diplomës: Diplomë në Shkencat Ekonomike

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

Kategoria e pagës: IV-a- III-b

Niveli minimal i diplomës: Bachelor

Kategoria e pagës: IV-a- III-b

 

  • 2 (Dy) Specialistë në Sektorin e Kadastrës, Drejtoria Planifikimit Urban dhe Investimeve Publike
  • 2 (Dy) Specialistë në Sektorin Urbanistik dhe Menaxhimit të Territorit, Drejtoria e Planifikimit Urban dhe Investimeve Publike
  • 2 (Dy) Specialistë në Sektorin e Investimeve, Drejtoria e Planifikimit Urban dhe Investimeve Publike
  • 2 (Dy) Specialistë në Sektorin e Privatizimit dhe Aseteve, Drejtoria e Planifikimit Urban dhe Investimeve Publike

( Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : Specialist Te Planifikimit te Territorit )

Lloji i diplomës:

  • Diplomë në Shkencat Inxhinierike Gjeodezi/Gjeomatikë për Specialistët e Sektorit të Kadastrës
  • Diplomë në Arkitekturë dhe Shkenca Inxhinierike për Specialistët e Sektorit Urbanistik dhe Menaxhimit të Territorit
  • Diplomë në Arkitekturë dhe Shkenca Inxhinierike për Specialistët e Sektorit të Investimeve
  • Diplomë në Shkenca Juridike dhe Shkenca Ekonomike, Shkencat Inxhinierike për Specialistët e Sektorit të Privatizimit dhe Aseteve

 

Afati për dorëzimin e dokumentave për:

LEVIZJE PARALELE: 01.11.2019

PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL: 06.11.2019